Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hoa :: Bài học 109 Máy tính: Từ chuyên ngành

Từ vựng

Lưu bút
liú yán bĕn 留言本
Giỏ hàng
gòu wù chē 购物车
Nhóm tin
xīn wén zŭ 新闻组
Theo dõi
dìng yuè 订阅
Thư gửi đi
fā chū duăn xìn 发出短信
Thư được mã hóa
jiā mì yóu jiàn 加密邮件
Hộp thư đã gửi
fā jiàn xiāng 发件箱
Tin nhắn đã xóa
yĭ shān chú yóu jiàn 已删除邮件
Hộp thư đến
shōu jiàn xiāng 收件箱
Hộp thư đi
dāi fā yóu jiàn 待发邮件