Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hoa :: Bài học 103 Việc làm: sử dụng Internet

Từ vựng

Internet
hù lián wăng 互联网
Liên kết
liàn jiē 链接
Nhà cung cấp dịch vụ Internet
hù lián wăng fú wù tí gōng shāng 互联网服务提供商
Mạng
wăng luò 网络
Trang mạng
wăng yè 网页
Địa chỉ website
wăng zhĭ 网址
Website bảo mật
ān quán web zhàn diăn 安全web站点
Trình duyệt
liú lăn qì 浏览器
Công cụ tìm kiếm
sōu suŏ yĭn qíng 搜索引擎
Máy chủ bảo mật
ān quán fú wù qì 安全服务器