Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hoa :: Bài học 97 Văn phòng: Trang thiết bị

Từ vựng

Máy fax
chuán zhēn jī 传真机
Máy photo
fù yìn jī 复印机
Điện thoại
diàn huà 电话
Máy đánh chữ
dă zì jī 打字机
Máy tính
jì suàn jī 计算机
Màn hình
píng mù 屏幕
Máy in có hoạt động không?
dă yìn jī gōng zuò mā 打印机工作吗?
Đĩa
guāng pán 光盘
Máy tính
jì suàn qì 计算器