Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hoa :: Bài học 14 Con số: 100 đến 1000.

Từ vựng

100
yī bǎi 一百
200
èr bǎi 二百
300
sān bǎi 三百
400
sì bǎi 四百
500
wŭ bǎi 五百
600
liù bǎi 六百
700
qī bǎi 七百
800
bā bǎi 八百
900
jiŭ bǎi 九百
1000
yī qiān 一千