Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hoa :: Bài học 11 Con số: 11 đến 20.

Từ vựng

11
shí yī 十一
12
shí èr 十二
13
shí sān 十三
14
shí sì 十四
15
shí wŭ 十五
16
shí liù 十六
17
shí qī 十七
18
shí bā 十八
19
shí jiŭ 十九
20
èr shí 二十