Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hoa :: Bài học 9 Bắt đầu: Cách biểu cảm

Từ vựng

Tôi xin lỗi
duì bù qĭ 对不起
Ngay bây giờ
lì kè 立刻
Tôi không biết
wŏ bù zhī dào 我不知道
Như thế này
xiàng zhè ge 像这个