Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hoa :: Bài học 2 Bắt đầu: Tôi nói một chút

Từ vựng

Bạn có nói tiếng Anh không?
nĭ shuō yīng yŭ mā 你说英语吗?
Có, một chút
shì de shuō yī diăn 是的,说一点
Vâng
shì 是
Không
bù shì 不是
Rất vui được gặp bạn
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Rất vui được gặp bạn
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Ông
xiān sheng 先生
nǚ shì 女士
xiăo jiè 小姐