Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 109 Máy tính: Từ chuyên ngành

Từ vựng

Lưu bút
Guest book
Giỏ hàng
Shopping cart
Nhóm tin
Newsgroup
Theo dõi
Subscribe
Thư gửi đi
Outgoing messages
Thư được mã hóa
Encrypted mail
Hộp thư đã gửi
Sent box
Tin nhắn đã xóa
Deleted messages
Hộp thư đến
Inbox
Hộp thư đi
Outbox