Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 107 Máy tính: Phụ kiện

Từ vựng

Bàn phím
Keyboard
Nút
Button
Máy tính xách tay
Laptop computer
Nút chuột
Mouse button
Bàn di chuột
Mouse pad
Chuột
Mouse
Cơ sở dữ liệu
Database
Bộ nhớ tạm
Clipboard