Tiếng Việt Tiếng Anh Bài học 106 Bài học về từ vựng

Tiếng Anh :: Bài học 106. Việc làm: Nhập dữ liệu

loading

Từ vựng :: Tiếng Anh Tiếng Việt

Preferences
Tuỳ chọn
Check the box
Đánh dấu kiểm vào hộp
File transfer
Chuyển tập tin
Log on
Đăng nhập
Keyword
Từ khóa
User name
Tên người dùng
Password
Mật khẩu
Digital signature
Chữ ký số
Public domain
Miền công cộng
Bandwidth
Băng thông
Icon
Biểu tượng
Frequently asked questions
Câu hỏi thường gặp