Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 105 Việc làm: thuật ngữ điều hướng

Từ vựng

Quay lại
Back
Tiếp theo
Forward
Lưu
Save
Lướt
Surf (web)
Tải về
Download
Thực hiện
Run (execute)
Nhấp vào
Click
Kéo
Drag
Thả
Drop
Đã cập nhật
Updated
Cập nhật
Update
Trình đơn thả xuống
Drop down menu
Dừng lại
Stop