Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 103 Việc làm: sử dụng Internet

Từ vựng

Internet
Internet
Liên kết
Link
Nhà cung cấp dịch vụ Internet
Internet service provider
Mạng
Network
Trang mạng
Web page
Địa chỉ website
Web page address (URL)
Website bảo mật
Secure web site
Trình duyệt
Browser
Công cụ tìm kiếm
Search engine
Máy chủ bảo mật
Secure server