Tiếng Việt Tiếng Anh Bài học 103 Bài học về từ vựng

Tiếng Anh :: Bài học 103. Việc làm: sử dụng Internet

loading

Từ vựng :: Tiếng Anh Tiếng Việt

Internet
Internet
Link
Liên kết
Internet service provider
Nhà cung cấp dịch vụ Internet
Network
Mạng
Web page
Trang mạng
Web page address (URL)
Địa chỉ website
Secure web site
Website bảo mật
Browser
Trình duyệt
Search engine
Công cụ tìm kiếm
Secure server
Máy chủ bảo mật