Tiếng Việt Tiếng Anh Bài học 99 Bài học về từ vựng

Tiếng Anh :: Bài học 99. Văn phòng: Bàn làm việc

loading

Từ vựng :: Tiếng Anh Tiếng Việt

I am looking for a stapler
Tôi đang tìm một cái dập ghim
Thumbtack
Đinh ghim
Pencil
Bút chì
Book
Sách
Paper
Giấy
Notebook
Sổ tay
Slides
Slide (Trang tài liệu thuyết trình)
Calendar
Lịch
Tape
Cuộn băng keo
I need to find a map
Tôi cần tìm bản đồ