Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 99 Văn phòng: Bàn làm việc

Từ vựng

Tôi đang tìm một cái dập ghim
I am looking for a stapler
Đinh ghim
Thumbtack
Bút chì
Pencil
Sách
Book
Giấy
Paper
Sổ tay
Notebook
Slide (Trang tài liệu thuyết trình)
Slides
Lịch
Calendar
Cuộn băng keo
Tape
Tôi cần tìm bản đồ
I need to find a map