Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 97 Văn phòng: Trang thiết bị

Từ vựng

Máy fax
Fax machine
Máy photo
Photocopier
Điện thoại
Telephone
Máy đánh chữ
Typewriter
Máy tính
Computer
Màn hình
Screen
Máy in có hoạt động không?
Is the printer working?
Đĩa
Disk
Máy tính
Calculator