Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 94 Bác sĩ: thương tích

Từ vựng

Bạn có bị sốt không?
Do you have a fever?
Có, tôi có bị sốt
Yes, I have a fever
Tôi đã bị sốt từ hôm qua
I have had a fever since yesterday
Bạn làm ơn gọi giúp bác sĩ được không?
Could you please call a doctor?
Khi nào bác sĩ sẽ đến?
When will the doctor come?
Chân của tôi đau
My foot hurts
Tôi đã bị ngã
I fell
Tôi đã bị tai nạn
I had an accident
Tôi nghĩ là tôi đã làm gẫy nó
I think I broke it
Nghỉ ngơi tại giường
Bed rest
Miếng sưởi ấm
Heating pad
Túi đá chườm
Ice pack
Treo
Sling
Bạn cần một thanh nẹp kim loại
You need a cast