Tiếng Việt Tiếng Anh Bài học 94 Bài học về từ vựng

Tiếng Anh :: Bài học 94. Bác sĩ: thương tích

loading

Từ vựng :: Tiếng Anh Tiếng Việt

Do you have a fever?
Bạn có bị sốt không?
Yes, I have a fever
Có, tôi có bị sốt
I have had a fever since yesterday
Tôi đã bị sốt từ hôm qua
Could you please call a doctor?
Bạn làm ơn gọi giúp bác sĩ được không?
When will the doctor come?
Khi nào bác sĩ sẽ đến?
My foot hurts
Chân của tôi đau
I fell
Tôi đã bị ngã
I had an accident
Tôi đã bị tai nạn
I think I broke it
Tôi nghĩ là tôi đã làm gẫy nó
Bed rest
Nghỉ ngơi tại giường
Heating pad
Miếng sưởi ấm
Ice pack
Túi đá chườm
Sling
Treo
You need a cast
Bạn cần một thanh nẹp kim loại