Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 91 Kỳ nghỉ: Côn trùng

Từ vựng

Tôi không thích côn trùng
I do not like insects
Ong
Bee
Luôn có nhiều ruồi vậy à?
Are there always so many flies?
Loại nhện nào?
What type of spider?
Sâu
Worm
Bướm
Butterfly
Bọ rùa
Ladybug
Kiến
Ant
Sâu bướm
Caterpillar
Gián là loài bẩn
Cockroaches are dirty
Đây là thuốc chống côn trùng
This is insect repellent
Đây là thuốc đuổi muỗi
This is mosquito repellent