Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 87 Ki nghỉ: Tôi cần

Từ vựng

Tôi cần phải đi bộ
I need to go for a walk
Tôi sẽ đi bộ
I am going for a walk
Tôi không cần xem tivi
I don’t need to watch television
Tôi không cần xem phim
I don’t need to watch the movie
Tôi cần sử dụng máy tính
I need to use the computer
Tôi cần sang đường
I need to cross the street
Tôi cần tiêu tiền
I need to spend money
Tôi cần gửi qua đường bưu điện
I need to send it by mail
Tôi cần đứng xếp hàng
I need to stand in line
Tôi không cần gửi tiền vào ngân hàng
I don’t need to deposit money into the bank