Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 84 Bãi biển: Cẩn thận sóng dội

Từ vựng

Bãi biển có nhiều cát không?
Is the beach sandy?
Có nhân viên cứu hộ không?
Is there a lifeguard?
Trong mấy giờ?
During what hours?
Có an toàn cho trẻ em không?
Is it safe for children?
Có an toàn để bơi ở đây không?
Is it safe to swim here?
Chúng tôi có thể bơi ở đây không?
Can we swim here?
Nước có lạnh không?
Is the water cold?
Chúng tôi có thể lặn ở đây mà không gặp nguy hiểm không?
Can we dive here without danger?
Có sóng dội nguy hiểm không?
Is there a dangerous undertow?
Mấy giờ thì thủy triều lên?
What time is high tide?
Mấy giờ thì thủy triều xuống?
What time is low tide?
Có dòng nước mạnh nào không?
Is there a strong current?
Làm thế nào để tôi tới được đảo?
How do I get to the island?
Có thuyền để đưa chúng tôi ra đó không?
Is there a boat that can take us there?