Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 79 Thực phẩm: Số lượng và đồ đựng thức ăn

Từ vựng

Chai
Bottle
Vại, lọ, bình
Jar
Lon
Can
Hộp, thùng
Box
Bao
Sack
Túi
Bag
Thêm 1 ít
A little more
Thêm
More
Một phần
A portion
Một chút
A little
Quá nhiều
Too much