Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 73 Thực phẩm: sản phẩm sữa

Từ vựng

Sản phẩm sữa
Dairy products
Sữa
Milk
Kem
Ice cream
Butter
Kem
Cream
Thực phẩm đông lạnh
Frozen food
Sữa chua
Yogurt
Trứng
Eggs