Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 57 Mua sắm: Hãy cho tôi xem

Từ vựng

Tôi đang đi mua sắm
I am going shopping
Khu vực mua sắm chính ở đâu?
Where is the main shopping area?
Tôi muốn đi đến trung tâm mua sắm
I want to go to the shopping center
Bạn có thể giúp tôi không?
Can you help me?
Tôi chỉ xem thôi
I am just looking
Bạn có thể cho tôi xem vài cái áo sơ mi không?
Could you show me some shirts?
Phòng thay đồ ở đâu?
Where is the changing room?
Tôi có thể mặc thử không?
Can I try it on?
Màu sắc không phù hợp với tôi
The color doesn't suit me
Bạn có chiếc này màu khác không?
Do you have it in another color?
Tôi thích nó
I like it
Tôi không thích nó
I don’t like it