Tiếng Việt Tiếng Anh Bài học 54 Bài học về từ vựng

Tiếng Anh :: Bài học 54. Quanh thành phố: Trong quán bar

loading

Từ vựng :: Tiếng Anh Tiếng Việt

Can I buy you a drink?
Tôi có thể mời bạn uống chút gì đó không?
Is there an admission charge?
Có phí vào cửa không?
A beer, please
Làm ơn cho một bia
I would like a glass of red wine
Tôi muốn một ly vang đỏ
What type of beer?
Loại bia nào?
White wine
Vang trắng
I need a drink
Tôi cần một đồ uống
Would you like to dance?
Bạn có muốn nhảy không?
Yes, I want to dance
Có, tôi muốn nhảy
I don’t want to dance
Tôi không muốn nhảy
I am worried
Tôi đang lo lắng
I can’t find my dad
Tôi không tìm thấy bố tôi
I am lost
Tôi bị lạc
Please wait for me
Xin vui lòng chờ tôi
I need the police
Tôi cần cảnh sát
Help!
Cứu!