Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 50 Khách sạn: Cách diễn đạt trong trường hợp khẩn cấp

Từ vựng

Nhìn
Look
Nghe
Listen
Cẩn thận
Watch out
Cháy
Fire
Ra khỏi đây
Get out of here
Trợ giúp
Help
Cứu tôi với
Help me
Nhanh lên
Hurry
Dừng lại
Stop
Cảnh sát
Police
Đó là một trường hợp khẩn cấp
It is an emergency