Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 35 Đối lập: Cũ/mới

Từ vựng

Old
Mới
New
Thô
Rough
Mịn
Smooth
Dày
Thick
Mỏng
Thin
Lạnh
Cold (weather)
Nóng
Hot (weather)
Tất cả
All
Không ai cả
None
Trước khi
Before
Sau khi
After