Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 31 Đối lập: Dễ/khó

Từ vựng

Dễ
Easy
Khó
Difficult
Như nhau
Same
Khác nhau
Different
Kéo
Pull
Đẩy
Push
Ít
Few
Nhiều
Many
Dài
Long
Ngắn
Short
Không có cái nào
Nothing
Một cái gì đó
Something