Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 29 Thời tiết và các mùa

Từ vựng

Thời tiết như thế nào?
How is the weather?
Trời nóng
It is hot
Trời lạnh
It is cold
Trời nắng
It is sunny
Trời nhiều mây
It is cloudy
Trời nồm
It is humid
Trời đang mưa
It is raining
Tuyết đang rơi
It is snowing
Trời nhiều gió
It is windy
Thời tiết khó chịu
It is nasty
Nhiệt độ bao nhiêu?
What is the temperature?
75 độ
It is 75 degrees
Các mùa
Seasons
Mùa đông
Winter
Mùa hè
Summer
Mùa xuân
Spring
Mùa thu
Fall