Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 27 Thời gian: Mấy giờ rồi?

Từ vựng

Mấy giờ rồi?
What time is it?
Vào mấy giờ?
At what time?
1 giờ
It is 1:00
9 giờ 45 phút
It is 9:45
Lúc 9:00
At 9:00
Buổi trưa
Noon
Lúc 4 giờ
At 4:00
Nửa đêm
Midnight
Buổi sáng
Morning
Buổi chiều
Afternoon
Buổi tối
Evening
Ban đêm
Night