Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 26 Thời gian: Hôm nay là ngày bao nhiêu?

Từ vựng

2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
Hôm nay là ngày gì?
What day is it today?
Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2013
Today is November 21, 2013
Tuần trước
Last week
Tháng trước
Last month
Tuần tới
Next week
Tháng tới
Next month
Năm tới
Next year
Đêm nay
Tonight
Đêm qua
Last night
Sáng ngày mai
Tomorrow morning
Ngày hôm kia
Day before yesterday
Ngày kia
Day after tomorrow
Cuối tuần
Weekend