Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 25 Thời gian: các tháng trong năm

Từ vựng

Các tháng trong năm
The months of the year
Tháng Giêng
January
Tháng Hai
February
Tháng Ba
March
Tháng Tư
April
Tháng Năm
May
Tháng Sáu
June
Tháng Bảy
July
Tháng Tám
August
Tháng Chín
September
Tháng Mười
October
Tháng Mười một
November
Tháng Mười hai
December