Tiếng Việt Tiếng Anh Bài học 18 Bài học về từ vựng

Tiếng Anh :: Bài học 18. Chỉ Dẫn: Ở đâu?

loading

Từ vựng :: Tiếng Anh Tiếng Việt

In back of
Ở mặt sau của
In front of
Ở phía trước của
Beside
Bên cạnh
First door on the right
Cánh cửa đầu tiên bên phải
At the fourth light turn right
Rẽ phải ở đèn thứ tư
Do you understand me?
Bạn có hiểu tôi không?
North
Bắc
West
Tây
South
Nam
East
Đông
To the right
Bên phải
To the left
Bên trái
Is there an elevator?
Có thang máy không?
Where are the stairs?
Cầu thang ở đâu?
In which direction?
Ở hướng nào?
Second door on the left
Cửa thứ hai bên trái
At the corner turn left
Rẽ phải ở góc đường