Tiếng Việt Tiếng Anh Bài học 17 Bài học về từ vựng

Tiếng Anh :: Bài học 17. Chỉ Dẫn: Xuống dưới sảnh

loading

Từ vựng :: Tiếng Anh Tiếng Việt

Straight ahead
Ngay phía trước
In the back
Ở phía sau
To the front
Tới phía trước
Inside
Bên trong
Outside
Bên ngoài
Here
Đây
There
Đó, kia
Near
Gần
Far
Xa
Along the wall
Dọc theo bức tường
Around the corner
Quanh góc
At the desk
Tại bàn
In the line
Trong hàng
Downstairs
Tầng dưới
Upstairs
Tầng trên
Down the hall
Dưới sảnh