Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 16 Chỉ Dẫn: Hãy đến đây

Từ vựng

Xin chờ một lát
Just a moment
Đợi ở đây
Wait here
Theo tôi
Follow me
Cô ấy sẽ giúp bạn
She will help you
Hãy đến với tôi, xin vui lòng
Come with me, please
Mời vào
Come in
Xin mời vào
Please come in
Ngồi xuống
Sit down
Đến đây
Come here
Chỉ cho tôi
Show me