Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 15 Con số: 1000 đến 10,000.

Từ vựng

1000
One-thousand
2000
Two-thousand
3000
Three-thousand
4000
Four-thousand
5000
Five-thousand
6000
Six-thousand
7000
Seven-thousand
8000
Eight-thousand
9000
Nine-thousand
10000
Ten-thousand