Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 14 Con số: 100 đến 1000.

Từ vựng

100
One-hundred
200
Two-hundred
300
Three-hundred
400
Four-hundred
500
Five-hundred
600
Six-hundred
700
Seven-hundred
800
Eight-hundred
900
Nine-hundred
1000
One-thousand