Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 12 Con số: 21 đến 30.

Từ vựng

21
Twenty-one
22
Twenty-two
23
Twenty-three
24
Twenty-four
25
Twenty-five
26
Twenty-six
27
Twenty-seven
28
Twenty-eight
29
Twenty-nine
30
Thirty