Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 9 Bắt đầu: Cách biểu cảm

Từ vựng

Nhân tiện
By the way
Ít nhất
At least
Cuối cùng
Finally
Tuy nhiên
However
Do đó
Therefore
Đừng lo lắng
Don't worry
Điều đó còn tùy
That depends
Tôi xin lỗi
I am sorry
Ngay bây giờ
Right now
Tôi không biết
I don’t know
Như thế này
Like this