Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 8 Bắt đầu: Ví dụ

Từ vựng

Của
Of
Đối với,
For
Trong số
Of the
Nếu
If
Kể từ khi
Since
Mặc dù
Although
Của chúng tôi
Our
Giữa
Between
Có thể
Maybe
Trên
On
Ví dụ
For example