Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 7 Bắt đầu: Tôi là

Từ vựng

Tôi
I am
Is
And
Bởi vì
Because
Nhưng
But
Hoặc
Or
Trong
In
Không có
Without
Tại
At