Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 5 Bắt đầu: Đại từ

Từ vựng

Tôi
I
Bạn
You (informal)
Ông ấy
He
Bà ấy
She
Chúng tôi
We
Các bạn
You (plural)
Họ
They
Của tôi
My
Của bạn
Your
Của ông ấy
His
Của bà ấy
Her
Điều này
This
Điều đó
That
Những này
These
Những đó
Those