Tiếng Việt Tiếng Anh Bài học 3 Bài học về từ vựng

Tiếng Anh :: Bài học 3. Bắt đầu: Hãy nói chậm hơn

loading

Từ vựng :: Tiếng Anh Tiếng Việt

Speak slowly
Nói chậm
I don't understand
Tôi không hiểu
Do you understand?
Bạn có hiểu không?
Sure
Chắc chắn
Repeat, please
Vui lòng nhắc lại
Again
Một lần nữa
Word by word
Từng từ một
Slowly
Chậm rãi
How do you say?
Bạn nói như thế nào?
What does it mean?
Nó có nghĩa là gì?
What did you say?
Bạn đã nói gì?
Do you have a question?
Bạn có câu hỏi không?