Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 2 Bắt đầu: Tôi nói một chút

Từ vựng

Bạn có nói tiếng Anh không?
Do you speak English?
Có, một chút
Yes, a little
Vâng
Yes
Không
No
Rất vui được gặp bạn
Nice to meet you
Rất vui được gặp bạn
Nice to see you
Ông
Mr.
Mrs.
Miss