Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 99 Văn phòng: Bàn làm việc

Từ vựng

Tôi đang tìm một cái dập ghim
Mi serve una cucitrice
Đinh ghim
Puntina da disegno
Bút chì
Matita
Sách
Libro
Giấy
Carta
Sổ tay
Quaderno
Slide (Trang tài liệu thuyết trình)
Diapositive
Lịch
Calendario
Cuộn băng keo
Nastro
Tôi cần tìm bản đồ
Mi serve una mappa