Tiếng Việt Tiếng Ý Bài học 94 Bài học về từ vựng

Tiếng Ý :: Bài học 94. Bác sĩ: thương tích

loading

Từ vựng :: Tiếng Ý Tiếng Việt

Ha la febbre?
Bạn có bị sốt không?
Sì, ho la febbre
Có, tôi có bị sốt
Ho la febbre da ieri
Tôi đã bị sốt từ hôm qua
Può chiamarmi un dottore?
Bạn làm ơn gọi giúp bác sĩ được không?
Quando arriva il dottore?
Khi nào bác sĩ sẽ đến?
Mi fa male il piede
Chân của tôi đau
Sono caduto
Tôi đã bị ngã
Ho avuto un incidente
Tôi đã bị tai nạn
Penso sia rotto
Tôi nghĩ là tôi đã làm gẫy nó
Riposo a letto
Nghỉ ngơi tại giường
Termoforo
Miếng sưởi ấm
Compressa di ghiaccio
Túi đá chườm
Reggibraccio
Treo
Serve un’ingessatura
Bạn cần một thanh nẹp kim loại