Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 92 Nghỉ: Ở nông thôn

Từ vựng

Ở nông thôn
In campagna
Cánh đồng
Campo
Trang trại
Fattoria
Nông dân
Contadino
Máy kéo
Trattore
Bầu trời thật đẹp
Il cielo è bellissimo
Có rất nhiều sao
Ci sono tantissime stelle
Trăng tròn
C’è la luna piena
Tôi yêu mặt trời
Mi piace il sole