Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 84 Bãi biển: Cẩn thận sóng dội

Từ vựng

Bãi biển có nhiều cát không?
La spiaggia è di sabbia?
Có nhân viên cứu hộ không?
C’è il bagnino?
Trong mấy giờ?
Qual è l’orario?
Có an toàn cho trẻ em không?
Ci sono pericoli per i bambini?
Có an toàn để bơi ở đây không?
Si può nuotare senza pericolo qui?
Chúng tôi có thể bơi ở đây không?
Possiamo nuotare qui?
Nước có lạnh không?
L’acqua è fredda?
Chúng tôi có thể lặn ở đây mà không gặp nguy hiểm không?
Possiamo tuffarci senza pericolo qui?
Có sóng dội nguy hiểm không?
C’è una risacca pericolosa?
Mấy giờ thì thủy triều lên?
A che ora arriva l’alta marea?
Mấy giờ thì thủy triều xuống?
A che ora arriva la bassa marea?
Có dòng nước mạnh nào không?
C’è una corrente forte?
Làm thế nào để tôi tới được đảo?
Come arrivo all’isola?
Có thuyền để đưa chúng tôi ra đó không?
Possiamo prendere una barca per andarci?