Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 79 Thực phẩm: Số lượng và đồ đựng thức ăn

Từ vựng

Chai
Bottiglia
Vại, lọ, bình
Vasetto
Lon
Scatoletta
Hộp, thùng
Scatola
Bao
Sacco
Túi
Borsa
Thêm 1 ít
Ancora un po’
Thêm
Di più
Một phần
Una porzione
Một chút
Un po’
Quá nhiều
Troppo