Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 73 Thực phẩm: sản phẩm sữa

Từ vựng

Sản phẩm sữa
Latticini
Sữa
Latte
Kem
Gelato
Burro
Kem
Panna
Thực phẩm đông lạnh
Surgelati
Sữa chua
Yogurt
Trứng
Uova