Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 65 Nhà hàng: Đồ ăn như thế nào?

Từ vựng

Bạn có thể lấy giúp tôi trái cây không?
Mi porti la frutta?
Cái này bẩn quá
È sporco
Bạn có thể lấy thêm cho tôi chút nước không?
Posso avere ancora acqua?
Món kia ngon thật
Molto buono
Nó có cay không?
È piccante?
Cá có tươi không?
Il pesce è fresco?
Chúng có ngọt không?
Sono dolci?
Chua
Aspro
Thức ăn bị nguội
Il cibo è freddo
Nó bị nguội
È freddo