Tiếng Việt Tiếng Ý Bài học 65 Bài học về từ vựng

Tiếng Ý :: Bài học 65. Nhà hàng: Đồ ăn như thế nào?

loading

Từ vựng :: Tiếng Ý Tiếng Việt

Mi porti la frutta?
Bạn có thể lấy giúp tôi trái cây không?
È sporco
Cái này bẩn quá
Posso avere ancora acqua?
Bạn có thể lấy thêm cho tôi chút nước không?
Molto buono
Món kia ngon thật
È piccante?
Nó có cay không?
Il pesce è fresco?
Cá có tươi không?
Sono dolci?
Chúng có ngọt không?
Aspro
Chua
Il cibo è freddo
Thức ăn bị nguội
È freddo
Nó bị nguội