Tiếng Việt Tiếng Ý Bài học 64 Bài học về từ vựng

Tiếng Ý :: Bài học 64. Nhà hàng: Gọi món ăn

loading

Từ vựng :: Tiếng Ý Tiếng Việt

La carne è cruda
Thịt vẫn sống
Mi piace al sangue
Tôi thích nó chín tái
Mi piace non troppo al sangue
Tôi thích nó chín vừa
Ben cotto
Chín kỹ
Vorrei provare un piatto regionale
Tôi muốn thử một món ăn địa phương
Sono allergico a diversi cibi
Tôi bị dị ứng với các loại thức ăn khác nhau
Che ingredienti contiene?
Thành phần của nó gồm những gì?
Che tipo di carne avete?
Bạn có loại thịt nào?